Geneza nazwisk: Szwed

Nazwisko pochodzi od etnonimu Szwed ‘ktoś pochodzący ze Szwecji’, wyrazu używano także w znaczeniu rzeczownikowym: 1. Herod-baba, 2. Szperki, duże skwarki (zob. tzw. Słownik warszawski, t. VI, s. 693). Por. także nazwę miejscową Szwed, odnotowaną na terenie byłych powiatów: wilejskiego i brodzkiego – zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, s. 87. Nazwę osobową Szwed odnotowano na terenie Polski w 1624 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 563).

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl