Geneza nazwisk: Łukasiak

Nazwisko można wywodzić od imienia Łukasz, będącego przypuszczalnie spieszczeniem łacińskiego imienia Lucanus lub Lucius (zob. M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2, s. 81) lub wyraz łuk, 1. część linii krzywej zawarta między dwoma jej punktami, 2. narzędzie do strzelania strzałami, 3. pas sklepiony zamykający otwór pozostawiony w ścianie lub łuczyć 1. celować, godzić, strzelać, 2. trafiać, zmierzać, dążyć, 3. baczyć, uważać, oglądać się, por. też łukać ‘hukać’, łuka ‘bielmo na oko’ (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 822, 824). Por. także nazwę miejscową Łukasze, odnotowaną na terenie byłego powiatu mińskiego i nowogródzkiego (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 810).

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl