Geneza nazwisk: Czajkowski

Nazwisko pochodzi od nazwy miejscowości: Czajka, Czajków, Czajkowo, Czajkowice lub od nazwy osobowej Czajka. K. Rymut podaje, iż tę nazwę osobową odnotowano na terenie Polski już w 1451 roku (zob. Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K, Kraków 1999, s. 107). Por. też czajka: 1. łódź skórzana, kozacka, 2. w ogóle statek, szczególnie wojenny, 3. ptak podkasały kuligowaty (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 368). To nazwisko odnotowuje w swej pracy M. Jaracz (Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku, Bydgoszcz 2001, s. 96): Franciscus laboriosi Nicolai Czaykoski et Cunegundis leg. Con. 1760, Anna Czaykowski Militis Uxor 1788. Przytaczają je także B. Mossakowska w pracy Nazwiska mieszkańców Komornictwa Olsztyńskiego (Gdańsk 1993, s. 28): Andreas Czaykowskifaber 1686 i L. Dacewicz w Antroponimii Białegostoku w XVII-XVIII wieku (Białystok 2001, s. 98): Joannes Czaykowski 1737, Imci X. Czakowskiego…, Szymonowi Czaykowskiemu plebanowi białostockiemu i dojlidzkiemu… 1748, E. Rudnicka-Fira (Antroponimia Krakowa od XVI do XVIII wieku. Proces kształtowania się nazwiska, Katowice 2004, s. 277): Sebastianus Czaykowski 1693, Franciscus Czaykowski 1777, Joannes Czaykowski 1789.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl